Kevser Nakliyat

www.kevsernakliyat.com Firma 2002 y?l?nda kurulmu? olup sektörünün öncü çal??malar?n? üstlenerek, bu alanlar?n en iyisi olma yolunda sa?lam ad?mlarla ilerlemektedir. Mü?terilerine kaliteli hizmet sunabilmek ad?na her daim kendini yenileyerek, yüksek teknolojiyi de yan?nda bulundurarak kaliteyi de beraberinde getirmektedir. Kaynarca nakliyat, ta??mac?l?k sektöründe h?zl? ilerleyen ve tamamen mü?teri memnuniyeti üzerinde durmaktad?r. E?yalar?n?z? gözünüz kapal? kime ta??tt?ra bilirsiniz? Her firma oldu?u gibi uzman kadrosu ile birlikte hiçbir zarar gelmeden tüm ürünleriniz ta??nmaktad?r. Ücretsiz ekspertiz hizmetini uygulayarak, evlerinizde ta??nacak tüm listesini yaparak ona göre eleman ve alan çal??mas? yap?lacakt?r. Hizmette s?n?r tan?mayan firma, ad?ndan s?kça söz ettirmektedir. Bu yap?lar aras?nda memnun kalmak oldukça önemli çal??malar aras?nda yer al?r. Kaynarca nakliyat olarak bu yap?lan çal??malar do?rultusunda mü?terisini bir defaya mahsus da olsa ta??mak de?il, mü?teri kazana bilmek hedeflenmi?tir. Uygulad??? alanlarda farkl? seçeneklerde suna bilmektedir. E?er e?yalar?n?z de?erli ise kasko da yapt?ra bilirsiniz, ba??na herhangi bir ?ey geldi?i taktirde ürünün kasko de?eri al?nmakta oldu?unu da belirtmeliyiz. Kaynarca nakliyat çal??malar?nda h?z kesmeden ?stanbul – kaynarca bölgesinde faaliyet göstererek, tüm Türkiye’ye hizmet etmektedir. Mü?terilerimizi gerekti?i kadar mutlu etmek bizim görevimizdir. Mü?teri politikas? her geçen gün daha da öz verili çal??malara do?ru gitmektedir. Siz de bu yap?lar aras?nda hizmet görmek isterseniz bizimle ileti?imde bulunman?z yeterli olacakt?r.  Nakliyat alan?nda en son teknoloji kullan?larak hizmette s?n?r tan?mayan birçok çal??may? göre bileceksiniz. Peki bu yap?larda ne kadar kolayl?k sa?lanacak derseniz; ödeme yolunda post cihaz?m?zla istedi?iniz yerden kredi kart?ndan geçire biliriz. Hizmeti ayaklar?n?za kadar getiren firma, ad?ndan art?k s?kça söz ettirmeyi ba?arm??t?r.

 

Evden Eve Nakliyat, Kaynarca Nakliyat, ?stanbul Nakliyat, Nakliyat, ?ehirler Aras? Nakliyat.