PHP Script Nasıl Kurulur

“PHP” Scriptler Nas?l KURULUR ?

 

#  Baz? haz?r web uygulamalar? ve içerik yönetimlerinin d???nda, manuel ?ekilde yaz?lm?? Php tabanl? scriptlerin kurulumunda ilk dikkat edilecek yer “config.php, settings.php, function.php ,ayar.php ” ve benzeri ?ekilde yap?land?rma gereksinimi uyand?ran sayfa isimleridir.

#  Genelde düzenlenecek  sayfa “inc” – “includes” klasörünün içerisinde yer al?rlar.

#  Düzenlenecek sayfada genelde bu tür sat?rlar yer al?r,

@mysql_connect(“localhost”,”kullan?c?_ad?”,”?ifre” );

@mysql_select_db(“db_ismi”);

<<———-YADA———->>

$dbhost =”localhost”;
$dbname =”db_ismi”;
$dbuser =”kullan?c?_ad?”;
$dbpass =”?ifreniz”;

 

#  ?eklinde  yer almaktad?r. Buradaki mant?k dan da anlad???m?z gibi hostumuz da olu?turaca??m?z Database , Mysql kullan?c? bilgileri istenilmektedir.

Örne?in “scriptcin” isimli Database olu?turup, “yeni” isimli kullan?c? hesab? açarak, ?ifresini “12345” yapal?m.
dolay?s?yla config pozisyonumuz ?u ?ekilde olmal?d?r,

$dbhost =”localhost”;   <——-  Burdaki “localhost” (genelde) standartt?r.
$dbname =”scriptcin”;
$dbuser =”yeni”;
$dbpass =”12345”;

#  Database bilgilerimizi düzgün bir ?ekilde girdikten sonra SQL klasöründeki ornek.sql veritaban? “PhpMyAdmin” yard?m? ile içe aktar diyoruz.

#  Buraya kadar ki i?lemlerinizi do?ru ?ekilde yapt?ysan?z siteniz aktif olacak ve düzgün bir ?ekilde çal??acakt?r, Ayn? zamanda dosyalara yazma izni ( CHMODE 777 ) vermek gibi i?lemler script aç?klamas?nda yer almaktad?r. Bunu için Filezilla gönderdi?imiz dosyaya sa? t?klay?p “Dosya izinleri.” 777 yap?yoruz.

Bu i?lem hangi klasörlere yap?lacaksa Script Aç?klamas?nda Yer Al?yor.

 

“PHP” Haz?r ?çerik Nas?l KURULUMU ?

 

#  Bu tür kurulumda öncelikle ayn? ?ekil DB olu?turmam?z gerecektir, Kullan?c? bilgileri girdikten  sonra elimizdeki dosyalar? FTP sunucumuza gönderiyorsunuz.

#   Yükleme i?lemi bitti?inde “siteadi.com/install” , “siteadi.com/install.php” “siteadi.com/setup” tarz?nda kuruluma geçebiliriz. DB bilgileri yazarak kurulumu kolayca tamamlan?r.

“PHP Script Nasıl Kurulur” için 3 yorum

  1. Geri bildirim: Havuz Scripti | Scriptcin

Yorumlar kapatıldı.