ASP Script Nasıl Kurulur

“ASP” Scriptler Nas?l KURULUR ?

Genel anlamda ”Mysql” çal??an scriptler, Asp’ nin çal??ma mant??? ile ayn?d?r.

#  Bunun d???nda Accses içerisinde .Mdb uygulamalar?nda yapaca??m?z i?lem, dosyalar? FTP sunucusuna att?ktan sonra .Mdb ye yazma izni verilmesi gerekir.

# Dip Not: Public’e çevrilmi? scriptleri kurarken DB ayarlar?m?z? kendi sitemize göre düzenlememiz gerekir. Düzeltilmedi?i taktirde Downloader program? ile DB ayarlar?m?z? kolayl?kla ke?fedebilirler.

Çok fazla geni? ayr?nt?ya girmedim biliyorum. Yeni ba?layan arkada?lar için san?r?m kafalar?ndaki baz? soru i?aretlerini kald?rm???md?r.